Duomenų saugojimo santrauka

Šioje santraukoje pateikiamos vartotojo duomenų saugojimo numatytosios kategorijos ir saugojimo tikslai. Tam tikros sritys gali turėti daugiau konkrečių kategorijų ir tikslų nei nurodyta čia.

Svetainė

Kategorija

Studijų proceso administravimas

Studijų proceso administravimo priemonės, leidžiančios nuotoliniu būdu organizuoti ir kontroliuoti mokymosi procesą ir susijusius duomenis.


Tikslas

Nuotolinių studijų proceso administravimas

Nuotolinių studijų proceso universitete administravimo tikslu, susijusių sutarčių pagrindu tvarkomi šie duomenys:

  • vardas, pavardė,
  • sistemos naudotojo kodas,
  • elektroninio pašto adresas,
  • duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, fakultetas, programa, kursas, semestras, grupė, studijuojančiojo tipas),
  •  išklausyti dalykai, atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi ne trumpiau kaip 5 metus po sutartinių santykių pabaigos.Saugojimo periodas
Metų: 5
Teisiniai pagrindai
Sutartis(BDAR Str. 6.1(b)) Sutartis - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį

Naudotojai

Kategorija

Studijų proceso administravimas

Studijų proceso administravimo priemonės, leidžiančios nuotoliniu būdu organizuoti ir kontroliuoti mokymosi procesą ir susijusius duomenis.


Tikslas

Nuotolinių atsiskaitymų sąžiningumo užtikrinimas

Nuotolinių atsiskaitymų sąžiningumo užtikrinimui papildomai tvarkomi šie duomenys:

  • studijuojančiajam suteikti identifikaciniai kodai,
  • IP adresas ir prisijungimo sesijų duomenys.
Teisinių reikalavimų įgyvendinimo pagrindu, naudotojų veiksmai automatiniu būdu įrašomi veiksmų žurnaluose.

Šie duomenys, jei kitaip nenurodo teisėsaugos institucijos, tvarkomi 6 mėnesius, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis nustačius pažeidimą, o suėjus nustatytam terminui naikinami.Saugojimo periodas
6 mėn.
Teisiniai pagrindai
Sutartis(BDAR Str. 6.1(b)) Sutartis - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį

Kurso kategorijos

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined

Kursai

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined

Veiklos moduliai

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined

Blokai

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined